1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá a Rendelet értelmében a Vásárló a megrendelt Termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, azaz visszaküldheti a megrendelt Terméket.

2. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat útján.

3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló, vagy az általa megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

4. A Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

5. A Termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a 7.5. pontban meghatározottakon kívül más költség nem terheli.

7. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

8. A Szolgáltató a Termék jelen ÁSZF 7.12. pontjában rögzített állapotban való visszaérkezését és az elállási nyilatkozat megérkezését követően a jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

9. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából eredően a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

10. Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, úgy azt köteles az office@pelote.hu email címen írásban jelezni, és köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. Több Termék rendelésekor, amennyiben az egyes Termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül élhet a Vásárló az elállási joggal.

11. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a Terméket a határidő lejárta előtt postára adja.

12. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket. Amennyiben a Termék a visszaküldés során elvész, vagy károsodik, azért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a visszatérítést kizárólag a zárószalag sértetlensége mellett biztosítja, és csak abban az esetben, amennyiben a Termék eredeti állapotában érkezik vissza, ellenkező esetben a Terméket a Szolgáltató a Vásárlónak visszaküldi.

13. A Vásárló a Termék használatból eredő minden értékcsökkenésért felel, használat bármilyen jele esetén a visszatérítés megtagadható.

14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

15.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

16. A Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

17. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg, így az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

Kérlek keress minket nyitvatartási időben!